Запрошуємо на навчання до ХНТУСГ

Promo
18.03.2021 09:50 Корисно

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка є одним з провідних закладів вищої освіти України та регіону.

Місія університету полягає у просвітництві, реалізації інтеграційних форм інноваційної діяльності аграрної освіти, науки і виробництва, вихованні на загальнолюдських цінностях успішної, конкурентоздатної, національно свідомої, духовно збагаченої та освіченої особистості. Використовуючи існуючий значний матеріально-технічний, науковий, інтелектуальний і професорсько-викладацький потенціал, університет демонструє стабільний рух до входження в Європейський простір закладів вищої освіти.

В університеті створені всі умови для здобуття студентами якісної освіти за відповідними спеціальностями, проходження виробничої практики (в тому числі за кордоном). ХНТУСГ потужно представляють 5 фахових навчально-наукових інститутів, 1 факультет, 30 кафедр, які надають освітні послуги за 26 спеціальностями за денною та заочною формами навчання. Так, кафедра обліку та аудиту ННІ бізнесу та менеджменту вже понад 20 років успішно здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців економічного профілю і конкурентоспроможних бізнес-лідерів за провідними спеціальностями – 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Професія бухгалтера є досить затребуваною на внутрішньому та міжнародному ринках праці. У сучасних умовах облік, оподаткування та аудит стають ключовими інструментами управління та підвищення ефективності господарювання, оскільки забезпечують власників, управлінців і фахівців актуальною інформацією про економічні процеси та явища, ресурси та ефективність їх використання у всіх секторах економіки. Важливе значення для забезпечення якісного функціонування фінансової системи має фахова підготовка фінансистів. Високий рівень професійних знань, культура економічного мислення, формування страхової освіченості, опанування основами фінансової філософії дадуть змогу майбутнім фахівцям забезпечити ефективність функціонування фінансової системи на корпоративному та національному рівні.

ХНТУСГ веде активну міжнародну діяльність, яка спрямована, насамперед, на інтеграцію технічної освіти до Європейського освітянського простору. З цією метою в університеті реалізується 3 освітні наукові міжнародні програми подвійних дипломів. ХНТУСГ є членом Великої Хартії університетів та інших міжнародних об’єднань.

Шановна талановита, ініціативна, креативна молодь! Гостинно запрошуємо на навчання до ХНТУСГ здобути престижну професію та отримати незабутні враження від студентських років.

Т. Г. Маренич, завідувач кафедри обліку та аудиту, д. е. н., професор

М.А. Крутько, к.е.н., доцент кафедри обліку та аудиту ХНТУСГ ім. Петра Василенка